Werkzaamheden De Witten

Geplaatst op: 15-04-2024

In de beheerseenheid Emmen-Sleen zijn we momenteel met volle toewijding bezig met het herstel van De Witten, een waardevol hoogveenrestant dat unieke natte heide en hoogveenvegetaties huisvest. Door recente droge jaren zijn de veenkades aan de zuid-, oost- en noordzijde gaan lekken, waardoor het waterpeil in het gebied niet langer op niveau gehouden kan worden. Aan de westzijde ontbreekt momenteel een veenkade, wat resulteert in direct waterverlies naar de omgeving.

Ons project omvat een breed scala aan maatregelen, waarbij we onze expertise in natuurverbetering ten volle benutten. We starten met het verwijderen van duikers en het opschonen van bosgebieden. Vervolgens wordt nat en droog veen ontgraven uit de kade-cunetten en verwerkt. Voor de bekleding van de kades voeren we zand en klei aan vanuit depots, waarbij het veen als afwerklaag in de taluds wordt geïntegreerd. Tot slot installeren we stuwen, duikers en rasters om de waterhuishouding te verbeteren en het gebied te beschermen tegen verdere schade.

Het terrein varieert sterk in omstandigheden, van droge gebieden met goede draagkracht tot natte, moeilijk begaanbare delen met pollen pijpestro en veengaten. Tijdens de werkzaamheden houden we rekening met natuurlijke objecten zoals stobben, bomen, keien, grondwatermonitoringsbuizen en veekeerende elementen, die met zorg worden behandeld. Speciale aandacht gaat uit naar het behoud van de gliedelaag (gyttja), cruciaal voor de hydrologie binnen De Witten, die gedurende het gehele proces nauwkeurig beschermd wordt.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week