Uiterste zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

Tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden streeft Fuhler BV. naar optimale kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuzorg.

Personeel van Fuhler is minimaal in het bezit van het VCA certificaat, leidinggevend personeel heeft VCA VOL. Fuhler BV is daarbij gecertificeerd volgens de normen VCA** 2017/6.0 (veiligheid), NEN-ISO 9001:2015. Al het materieel is CE gekeurd en voldoet aan de laatste eisen. Er worden frequent werkplekinspecties en veiligheidsrondes gehouden door de afdeling KAM van Fuhler. De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor het bewaken en ondersteunen van het zorgsysteem.

Milieuzorg
Wij werken vanuit de overtuiging dat iedere onderneming de plicht heeft om de omgeving en het milieu te beschermen. Een vervuild milieu heeft immers een effect op de menselijke gezondheid. Daarom maakt zorg voor mens en het milieu een belangrijk deel uit van ons totale beleid.

Fuhler richt zich in haar milieuzorg niet alleen op de verbetering van de eigen organisatie, maar ook op de individuele werknemers (bewustwording en gedrag). Bijvoorbeeld door het milieubewustzijn van onze medewerkers te verbeteren door middel van opleidingen en interne audits en ruim aandacht te geven aan duurzaamheid bij onze investeringen en tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Onze bedrijfsprocessen en met name de inzet van ons materieel heeft een belangrijke impact op onze omgeving, waarbij met name energieverbruik en uitstoot bijdragen aan de milieubelasting. In de milieubeleidsverklaring van Fuhler erkent zij het belang van milieuzorg en vormt tegelijk de basis voor het milieuzorgsysteem. Fuhler streeft derhalve in haar beleid naar een zodanig werkwijze, dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden de belasting van het milieu zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt. 

Fuhler is al vele jaren in het bezit van het certificaat NEN-ISO 14001. Deze norm borgt en verbetert de milieuprestaties van het bedrijf. Op deze manier willen we een duidelijk signaal afgeven: wij gaan concreet aan de slag met het milieu!

Kwaliteitszorg
Met ons kwaliteitssysteem staat onze klant centraal. Alle processen zijn erop gericht de behoefte van de klant optimaal te kunnen vervullen en om het leveren van diensten en producten zo goed mogelijk te doen. Kwaliteitszorg is dan ook een belangrijk speerpunt en heeft eenzelfde prioriteit als alle andere zakelijke doelen. 

Kwaliteitszorg is mensenwerk. Kwaliteit bereik je met elkaar; dat betekent dat alle geledingen in het bedrijf hierin een belangrijke rol spelen. We vinden het daarom ook van belang dat onze werknemers kennis van zaken hebben, de handen flink uit de mouwen willen steken maar zeker ook kwaliteit willen leveren. Het is van belang om continue alert te blijven en te kijken waar het (nog) beter kan. Fuhler heeft het vizier op de toekomst gericht. Vooruit denken is nú handelen. Fuhler werkt met machines en leveranciers die hier aandacht voor hebben. Gebruik van duurzame materialen en recyclebaarheid, energiebesparing, reductie van kosten in verbruik.

Arbo-zorg
Fuhler is VCA** gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Aannemers worden hierbij op hun VGM-beheersysteem getoetst en gecertificeerd, waarmee ze aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen, om werknemers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Zo bent u verzekerd dat er altijd veilig en gezond gewerkt wordt.

Certificeringen
Fuhler BV. is gecertificeerd volgens de normen VCA** 2017/6.0 (veiligheid), NEN-ISO 9001:2015 (kwaliteit), NEN-ISO 14001:2015 (milieu) en SIKB7000 protocol 7001 (bodemsaneringen). Fuhler BV is tevens gecertificeerd conform CO2 prestatieladder niveau 5 en in het bezit van het VKL* certificaat (Voedsel Kwaliteit Loonwerk).
Deze certificaten kunnen wij u op verzoek toezenden.

Wat houdt BRL SIKB7000 in?
De beoordelingsrichtlijn (BRL) uitvoering bodemsanering is door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) vastgelegd in de zogenaamde BRL SIKB 7000. In de beoordelingsrichtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen die worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van een procescertificaat voor alle soorten bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming en Wet milieubeheer. Dit betreffen proceseisen zoals de opdrachtvorming, rapportage (logboeken), documentatie eisen, saneringsgegevens, basis kwaliteitssysteem en bedrijfsorganisatie, vakbekwaamheid en opleidingseisen. Jaarlijks wordt door een certificerende instantie beoordeeld of nog steeds aan de proceseisen wordt voldaan.

Fuhler is gecertificeerd voor BRL SIKB 7000 en het protocol 7001 voor uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden. Hiermee bent u verzekerd dat bodemsanerings-werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd, volgens de laatste technieken en met goede bedrijfsuitrusting die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

Fuhler is een Fundeon, Aequor, Ecabo en VTL erkend leerbedrijf en geeft haar medewerkers een kans zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week