Natuurherstel Doezemermieden

Geplaatst op: 24-11-2023

In de periode vanaf september tot en met november 2024 hebben wij werkzaamheden uitgevoerd conform bestek ‘Natuurherstel Doezemermieden’. Het project bestond uit twee deelgebieden. Deelgebied Doezemermieden, ten noorden van Opende en ten westen van Peebos en deelgebied Jiltdijksheide. In beide deelgebieden zijn maatregelen uitgevoerd ten behoeve van natuurherstel. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de ROK GWW-Groenwerken Groningen.

In het natuurterrein de Doezemermieden is bosopslag gerooid en een volledig verland en gedempt petgat opnieuw open gegraven. De maatregelen hebben herstel en duurzaam in stand houden van petgaten, trilvenen en veenmosrietland tot doel. Op de Jiltdijksheide is er heide gechopperd, onder andere om het biotoop voor levendbarende hagedis , heideblauwtje en andere soorten van natte heide te verbeteren en duurzaam in stand te houden. 

De aanwezige bodem en flora en fauna zijn zeer kwetsbaar en waardevol. Het gebied kenmerkt zich door plaatselijk natte tot plaatselijk zeer natte omstandigheden methoge grondwaterstanden en zeer een beperkte toegankelijkheid. Insporing, verstoring en schade aan deze waarden zijn zeer snel opgetreden wanneer hier onvoldoende aandacht voor is geweest.

De uitgevoerde maatregelen betroffen onder meer:

  • het beneden grondwaterstand graven van een petgat (en verbreden van een watergang)
  • het vervoeren en verwerken van de vrijgekomen grond
  • het dempen van watergangen
  • het aanbrengen van duikers
  • het verwijderen van moerasbos
  • het chopperen van heide.
© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week