Kwaliteitsimpuls Holmers en de Tweelingen

Geplaatst op: 10-03-2023

In de periode vanaf oktober 2022 tot en met maart 2023, hebben wij werkzaamheden in het kader van het Programma Natuurherstel SKNL 2021-2023 uitgevoerd conform bestek ‘Holmers en de Tweelingen’.

Deze werkzaamheden vonden plaats in de beheerseenheid het Hart van Drenthe, in het gebied genoemd de Tweelingen en Holmers (deelgebieden Rietwesten, Halkeveen, Holmers en het Oelmersveen). De uitgevoerde werkzaamheden omvatten onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden in een reeds bestaand, nat en gevoelig natuurgebied. De betreffende deelgebieden, genaamd Holmers en Tweelingen, worden gekenmerkt door lokaal vochtige tot plaatselijk zeer vochtige omstandigheden, waarbij er sprake is van hoge grondwaterstanden en een uiterst beperkte toegankelijkheid. De gebieden maken integraal deel uit van het grotere Natura 2000-gebied, het Elperstroomgebied.

Het vochtige karakter stellen specifieke eisen aan de uit te voeren werkzaamheden, waarbij zorgvuldige planning en uitvoering van cruciaal belang waren. Bovendien benadrukt de beperkte toegankelijkheid van Holmers en Tweelingen de noodzaak van geavanceerde logistieke maatregelen tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Het vereiste een doordachte aanpak om verstoring van de natuurlijke omgeving tot een minimum te beperken, terwijl tegelijkertijd de gestelde doelen voor natuurbehoud werden nagestreefd. Het doel van de werkzaamheden was het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied en onderhoud aan en inrichting van diverse terreinen (kwaliteitsimpuls).

De onderhoudswerkzaamheden bestonden uit het verwijderen van (Lariks)bos en begroeiing, zowel machinaal als handmatig. Het natuurtechnisch grondwerk bestond onder meer uit het plaggen en het verwerken van dit materiaal in dempingen (waaronder dempingen in rabattenbos) en in dekzandruggen. De uitgevoerde werkzaamheden betroffen verder onder meer de aanplant van bosplantsoen en het opheffen van circa 1,5km zandpaden in het gebied.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week