Cultuurtechniek

Al vele jaren is Fuhler actief in de aanleg en onderhoud van landschappen, natuurbouw en in de groenvoorziening en heeft een vooraanstaande positie op het terrein van natuurtechnische en cultuurtechnische werkzaamheden verworven. In opdracht van overheden, landschaps- en terreinbeheerders en bedrijven voeren wij de meest uiteenlopende projecten en een breed scala aan werkzaamheden uit. Hierbij valt te denken aan aanleg en grootschalig onderhoud aan natuurgebieden of parken en plantsoenen, zoals aanleg van waterlopen, het creëren van natuurvriendelijke oevers of grondwerkzaamheden in natuurgebieden ten behoeve van het verhogen van de natuurwaarde en verrijking van soorten. Maar ook het verwijderen van bomen en houtopstanden bij bijvoorbeeld omvormingsprojecten. De grootte en complexiteit van de werken variëren.

Met haar uitgebreide expertise en schat aan kennis en ervaring is Fuhler in staat om te allen tijde mee te denken tot totaaloplossing voor iedere uitdaging. Typerend voor Fuhler is een gerichte, vakkundige en complete aanpak in vrijwel alle facetten van natuurbouw en onderhoud. Te denken valt in dit verband aan onder meer:

 • Aanleg en onderhoud van natuur en landschappen
 • Aanleg en onderhoud van watergangen en sloten
 • Onderhoud van bermen en terreinen
 • Aanleg en onderhoud van sportvelden.


Ook wanneer u plannen heeft voor het aanleggen of veranderen van uw tuin, neem dan gerust contact met ons op. Wij verzorgen, indien u dat wenst, het gehele traject of enkele onderdelen ervan.

Een van de specialiteiten van het bedrijf is het uitvoeren van werkzaamheden op terreinen met zeer kwetsbare bodems. Hiervoor heeft het bedrijf diverse speciaal ingerichte machines in haar machinepark (o.a. kranen, bulldozers en rupsdumpers met zeer lage bodemdruk om de bodemstructuur minimaal te verstoren), welke door vaste machinisten worden bediend. Sinds een aantal jaren richt Fuhler zich ook op cultuurtechnische dienstverlening voor sloot- en bermonderhoud.

Aanleg en onderhoud van natuur en landschappen
Natuur- en landschapsontwikkeling heeft met wisselende importantie een belangrijke rol in onze samenleving. Fuhler heeft veel ervaring met het uitvoeren van grootschalige natuurbouwprojecten, waterbeheersing en de realisatie van natuur. Deze projecten variëren van klein- en grootschalig grondverzet, het uitvoeren van vernattingswerken in veengebieden, het plaggen van heide waarmee de organische toplaag wordt verwijderd, het omvormen en aanleggen van bossen en beplantingen en het aanbrengen van recreatieve voorzieningen of landschapselementen (zoals vlonders en afscheidingen) tot de aanleg van particuliere tuinen, compleet met vijvers en waterpartijen, zwembaden of een zwemvijver.

Wij bieden ook hier een compleet pakket, van advies tot en met de uitvoering. Of het nu gaat om het verwijderen of aanplanten van een enkele boom of een compleet bos, het aanleggen van (half)verharde paden, het aanleggen of onderhouden van drainage of het aanleggen van kikkerpoelen, waterbuffers en natuurvriendelijke oevers.

Tevens kunnen we allerlei grondbewerkingen voor u uitvoeren zoals het spitten, frezen, egaliseren en inzaaien van percelen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met modern en voor de werkzaamheden soms speciaal uitgerust materieel en een enthousiast team van medewerkers. De omstandigheden vragen soms extra aandacht. Met onze speciale kleine machines zijn wij in staat om in de kleinste ruimtes nauwkeurig werk te verzetten. Om verstoring van de bodemstructuur te voorkomen, beschikken wij over divers aangepast materieel met extreem lage bodemdruk (bijvoorbeeld brede kunststof rupsen). Daarbij houden bij de aanleg en onderhoud van terreinen ook rekening met de ecologische factoren. De omgeving mag geen schade ondervinden van de activiteiten; het milieu dient zo weinig mogelijk te worden belast.

De werkzaamheden worden altijd efficiënt uitgevoerd, waarbij creativiteit in combinatie met vakmanschap borg staan voor een perfect resultaat. Onze ervaren medewerkers denken graag met u mee om samen met u te komen tot het gewenste resultaat.

Aanleg en onderhoud van watergangen en sloten
In de loop der jaren heeft Fuhler veel werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg en inrichting van ecologische verbindingszones in opdracht van overheden en diverse natuurbeheerorganisaties in het kader van de realisatie of verbetering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Alle hieraan gerelateerde maatregelen kunnen wij dan ook voor u uitvoeren. Of het nu gaat om het plaatsen of verbeteren van beschoeiing, het aanleggen van zinkers of dammen met duikers, de aanleg van vistrappen en faunapassages of bijvoorbeeld het in natuurlijke staat terugbrengen van oude meanders. Maar uiteraard kunt u Fuhler ook inschakelen voor de aanleg, het verbreden of herstellen en het verondiepen of dempen van watergangen of voor ruilverkavelingen en verbetering van de landbouwstructuur. Hierbij maken we geen onderscheid in de grootte van de werkzaamheden.

Daarnaast bieden wij diverse mogelijkheden voor het onderhoud van bermen, taluds, werkpaden en sloten op ecologisch verantwoorde wijze uit te voeren. Met het modern en uitgebreid machinepark en specifieke uitrustingsstukken zijn deze werkzaamheden Fuhler op het lijf geschreven; of het nu gaat om het opschonen van kleine waterlopen en maaien van smalle werkpaden of het maaikorven van brede waterlopen en baggeren van grote vijvers.

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden professioneel en grondig worden uitgevoerd en geven u desgewenst advies over de meest praktische en kostenefficiënte aanpak. Ook de transport en inname  van het vrijkomend materiaal kunnen we voor u regelen.

Onderhoud van bermen en terreinen
Ons machinepark leent zich voor alle denkbare maai- en ruimmethodes, van het snel en efficiënt maaien van wegbermen tot het maaien met messenbalk of klepelen van groenstroken en (braakliggende) bedrijfsterreinen.

Transport en verwerking van het maaisel kunnen we in eigen beheer verzorgen op onze verwerkingslocatie BOV Recycling Emmen. Uiteraard garanderen we een vlotte en veilige uitvoering, wanneer van toepassing met inzet van onze verkeersvoorzieningen en rijdende afzetting.

Wij voeren deze werkzaamheden uit voor zowel overheden als voor particuliere of zakelijke opdrachtgevers, tegen concurrerende tarieven. Ecologisch verantwoord, door een team van speciaal opgeleide vakmensen en op de tijdstippen die u aangeeft.

Op bedrijfsterreinen zijn veiligheid van medewerkers en bezoekers, maar zeker ook de uitstraling (netheid en orde) belangrijke items. Uw terrein hoort immers bij uw onderneming en u wilt een zekere professionaliteit en kwaliteit uitstralen. Wanneer u het onderhoud van uw bedrijfs- of privéterrein zelf niet uit kunt voeren, kan Fuhler u hierbij uitstekend van dienst zijn. Wij kunnen uw terrein incidenteel of structureel schoonhouden. Hiervoor heeft Fuhler de beschikking over diverse veeg(zuig)voertuigen, borstelmachines en (hogedruk) reinigingsvoertuigen.

's Winters staan we dag en nacht gereed om bij winterse omstandigheden bedrijfs- of privéterreinen optimaal bereikbaar en begaanbaar te houden. Gladheid komt namelijk altijd onverwacht en bevroren of besneeuwde wegen en parkeerplaatsen kunnen leiden tot stagnatie van uw bedrijfsvoering. Wij zijn zeer ervaren in het strooien en sneeuwvrij maken van wegen en parkeerplaatsen en beschikken hiervoor over het benodigd materieel. Indien u de gladheidbestrijding bij Fuhler onderbrengt, hoeft u zich geen zorgen meer te maken wanneer de temperatuur weer richting het nulpunt daalt.

Vanuit het brede pakket dat Fuhler BV u kan bieden, kunnen wij u in alle seizoenen van dienst zijn met het schoon en toegankelijk houden, maar ook het revitaliseren en onderhouden van uw bedrijfsterrein(en). ‘Snel, veilig en schoon’, dat is het motto waaronder deze werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het dienstenpakket bestaat daarmee onder meer uit:

 • Plantklaar maken
 • Planten van bomen (handmatig of machinaal)
 • Gazons spitten, egaliseren en inzaaien
 • Ontwerp en advies, aanleg en onderhoud van tuinen of terreinen
 • Aanleg van (semi) verharde paden, (sier)bestratingswerkzaamheden
 • Aanleg erfafscheidingen
 • Maaien en klepelen van gazons en ruwgras
 • Onkruidbestrijding
 • Bladblazen en -zuigen
 • Opruimen van afval op festivalterreinen.


Wij denken graag met u mee, adviseren en maken duidelijke afspraken. Alle werkzaamheden voeren wij met zorg en volgens afspraak uit. 

Aanleg en onderhoud van sportvelden
Het uitgebreid machinepark in combinatie met ervaren en deskundige vakmensen, maken Fuhler tot dé perfecte partner op het gebied van de aanleg, renovatie en onderhoud van sportvelden. De activiteiten variëren van de aanleg van één veld tot complete sport-accommodaties, in zowel natuur- als kunstgras. We hebben allerlei speciale machines ontwikkeld waarmee wij het complete traject kunnen verzorgen tot de inrichting van het terrein aan toe.

Fuhler heeft zich de laatste jaren met de opkomst van kunstgrassportvelden toegelegd op het onderhoud van deze velden. Naast het vegen en borstelen kunnen ook overige onderhoudswerkzaamheden worden verzorgd, zoals het bestrijden van algen en mossen met een biologisch afbreekbare onkruidverdelger en het bladblazen en verwijderen van takken. Tevens kunnen wij op een erkende wijze het afhalen, verwijderen en transporteren van kunstgras velden voor u verzorgen.

Eén van de belangrijkste aspecten bij het aanleggen en onderhouden van de velden is de tijd en aandacht waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij Fuhler Loon en Verhuur weet u dat het goed zit, want het bedrijf werkt doeltreffend en met liefde voor ’t vak.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week