prev
next

Nieuwsarchief

Op deze pagina vindt u algemene (oudere) nieuwsberichten over het bedrijf Fuhler of over enkele van de projecten die we in uitvoering hebben gehad en aangeschaft materieel.

Februari 2020
Nieuwe Scania R650 XT 5-asser
In februari 2020 hebben we een nieuwe Scania R650 'nextgen' in de XT uitvoering in gebruik genomen. Deze rondom luchtgeveerde robuuste 5 assige trekker wordt ingezet voor diverse zwaartransporten van eigen materieel. Maar uiteraard kunnen met deze 620PK trekker ook transporten tot 75ton belading voor derden worden verzorgd. 

1-4-2020
Nieuwe spitmachine
De nieuwe Imants SX48 spitmachine met woeler en opgebouwde APV zaaibak (voor granulaat of groenbemester) is begin april 2020 in gebruik genomen. Met deze complete en snelle spitmachine kan de hoofdgrondbewerking en zaaibedbereiding in 1 efficiënte en productieve werkgang met het zaaien worden uitgevoerd.

Oktober - november 2019
Kijkje achter de schermen Wildlands
Wildlands heeft een 4e wereld aan het park toegevoegd, genaamd ‘Backstage’. Om het kijkje achter de schermen mogelijk te maken, heeft Fuhler in oktober en november 2019 een doorbraak gemaakt en diverse nieuwe paden aangelegd op en naar locaties die in het verleden enkel voor medewerkers van Wildlands toegankelijk waren. Ook zijn bestaande verhardingen verlegd of verbeterd.

Februari - Juni 2019
Doorsteek Nortica-Serenga
Om de situatie met de huidige looproutes te verbeteren, heeft Wildlands een doorsteek tussen de themawerelden van Nortica en Serenga gerealiseerd. De nieuwe doorsteek loopt vanaf het expeditiestation dwars door een deel van het ijsberengebied, via een tunnel door de huidige wal richting Serenga. Fuhler is vanaf het ontwerp bij deze ingreep betrokken en heeft het grondwerk en de infrastructurele werkzaamheden, waaronder het plaatsen van een karakteristieke boot en de aanleg van de paden mogen uitvoeren. In het ijsberenverblijf zijn schuilmogelijkheden geplaatst. Het vervallen deel van het ijsberenverblijf is geschikt gemaakt voor pinguïns. Daarbij is de plek van de Wallaby's aangepast. Het pad heeft de naam Meridianenpad gekregen en is half juni 2019 officieel geopend. 

April 2019
Natuurbegraafplaats het Oeverse Bos 
Ter plaatse van begraafpark het Oeverse Bos in Barger-Oosterveld wordt een natuurbegraafplaats gerealiseerd. Hiervoor hebben we enkele delen van het bos verwijderd en zijn heuvels aangelegd. In april zijn we begonnen met de aanleg van een natuurvijver en een ceremonieplek.

Maart 2019
Werkzaamheden Grote Rietplas Emmen
Ten behoeve van een positieve bijdrage aan de zwemwaterkwaliteit van de Grote Rietplas, voeren we in opdracht van Gemeente Emmen enkele maatregelen uit. Door het verwijderen van de bomen en het riet op de eilandjes bij het Rietstrand worden deze minder aantrekkelijk gemaakt voor ganzen. Na het egaliseren van de grond, worden de eilandjes ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Voor honden wordt een hondenstrand aangelegd bij de kanovijer aan de zuidkant van de Grote Rietplas. Tevens worden hier enkele paden aangelegd.

December 2018
Grondwerk en bomenkap N366 Pekela-Stadskanaal
In het kader van de aanpak van de bermen langs de N366 en een geplande verbreding / verlegging van deze weg, hebben we in opdracht van Provincie Groningen de werkzaamheden conform bestek 'Grondwerk en bomenkap N366 Pekela-Stadskanaal' mogen uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn in december 2018 opgeleverd.
De werkzaamheden vonden plaats t.p.v. het trace tussen Pekela en Stadskanaal, zijn in het begin van februari 2018 gestart met het verwijderen van de bomen. Binnen dit project zijn onder meer bomen en begroeiing verwijderd en is de watergang langs de N366 verlegd. Op enkele locaties zijn duikers aangepast of nieuw aangelegd en er zijn onder ons BRL certificaat op verschillende plekken diverse bodemverontreinigingen gesaneerd. 

September 2018
PAS Drenthe 2016 Elperstroom
Op 17 september zijn we begonnen met werkzaamheden ten behoeve van bestek 1012660-1; PAS Drenthe 2016 Elperstroom. De werkzaamheden vinden plaats in het natuurgebied 'Hart van Drenthe' en houden onder meer in het verwijderen van bomen, het schonen en dempen van watergangen en het plaggen van schraal land. De werkzaamheden dienen half oktober afgerond te zijn.

September 2018
Oplevering Inrichting Buffer-Noord Zwartemeer
Begin december 2016 zijn we in combinatie met Hoornstra, gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Buffer Noord. In september 2018 zijn de werkzaamheden opgeleverd.
Een terrein van circa 66 hectare is ingericht als buffer (2 grote vijvers). Het grootste deel van het project bestond in hoofdzaak dan ook uit het ontgraven en verwerken van totaal circa 700.000 m³ teelaarde, veen en zand uit de buffer. De teelaarde is verwerkt in een kade rondom de buffer en het veen is verwerkt in omliggende op te hogen terreinen. Vrijkomend zand (uit de buffer) is vervoerd naar het Bargerveen en verwerkt in kades in - en om het Bargerveen, waarbij in sommige gevallen het onderliggende veenpakket is vervangen door zand en leem. Verder zijn diverse recreatieve paden aangebracht, waaronder ca. 13 km fietspaden van beton. 

September 2018
Oplevering Wiedervernassung 'A31 Moorrenaturierung'
In opdracht van Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hebben we tussen juli 2017 en september 2018 werkzaamheden verricht t.b.v. het project 'A31 Moorrenaturierung'.
De werkzaamheden voor dit Wiedervernassungs-project omvatten onder meer het verwijderen van begroeiing en maaien van vegetaties op een oppervlak van 17 hectare. De hoofdtaak van het project bestaat uit het (op basis van veendiktemetingen) op juiste hoogte brengen van de polders met een totaaloppervlak van 60 hectare en het aanbrengen van circa 6.200m polderdammen voorzien van regulatie van het waterpeil.
De werkzaamheden zijn gestart in juli 2017 en afgerond in september 2018.

Juli 2018
Optimierungsarbeiten Börgermoor
Eind juli zijn de werkzaamheden ten behoeve van het project 'Optimierungsarbeiten Börgermoor' opgestart.
In dit project in de omgeving van Papenburg (Duitsland) worden bestaande polderdammen gestabiliseerd, versterkt en enkele worden verlengd. Ook worden nieuwe dammen aangelegd met materiaal uit de polders. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 maanden duren.

Juli 2018
Bodemsanering Parallelweg
In opdracht van de eigenaar van het perceel hebben we ter plaatse van de achtertuin van een perceel aan de Parallelweg in Emmen een 3T bodemsanering op metalen uitgevoerd. Bij dit project hebben we het gehele traject begeleid; vanaf het uitvoeren van bodemonderzoeken, overleg met het Bevoegd Gezag, het opstellen van het Saneringsplan, tot aan de feitelijke uitvoering van de sanering en herinrichting. In verband met de beperkte ruimte, is het werk uitgevoerd met aangepast (klein) materieel. We hebben ook hier optimaal met opdrachtgever trachten mee te denken. In dit project bijvoorbeeld vertaald in optimale planvorming en communicatie met omwonenden.

Mei 2018
Aanschaf JCB Hydradig 
In mei 2018 hebben we een JCB Hydradig 110W aangeschaft. Dit is een zeer compacte en stabiele midi mobiele graafmachine met 4 wiel besturing en een goed zicht rondom. De zeer wendbare machine is ondermeer uitgerust met enkele extra functies (klepel / sloop sorteer / maaikorf circuit), giekvering, een 3e giek bediening en een hydraulische stelgiek.

April 2018
Zonnepark Emmen Oranjepoort
Vanaf april 2018 zijn we betrokken bij de aanleg van het zonnepark Oranjepoort, een van de grootste zonneparken in Nederland. Ons aandeel in de werkzaamheden is het inrichten van het werkterrein, het uitvoeren van grond- en infrawerkzaamheden en het aanbrengen van diverse tijdelijke en definitieve voorzieningen.

April 2018
Grond- en infrawerkzaamheden uitbreiding Wildlands
Als ook bij de realisatie van Wildlands Adventure Zoo Emmen, hebben we bij de aanleg van de achtbaan ook weer onze bijdrage mogen leveren.
Onder de naam ‘African Mining Company‘ zijn we sinds oktober 2016 achter de schermen betrokken bij de planvorming van deze uitbreiding.
We zijn gestart met de werkzaamheden in de bouwvak van 2017. De werkzaamheden zijn begin april 2018 afgerond en opgeleverd.
Ons aandeel in de ralisatie is het grondwerk, het aanbrengen van de diverse verhardingen en het aanleggen van de ondergrondse infra.
De achtbaan (Family Boomerang Coaster) is in april 2018 volledig in bedrijf genomen.

Januari 2018
Certificering Niveau 5 Co2 Prestatieladder
In januari is de certificering in het kader van de Co2 Prestatieladder afgerond. Fuhler bevindt zich daarmee op de hoogste trede van de prestatieladder, namelijk Niveau 5.

December 2017
Dak van Drenthe
In december 2017 zijn we begonnen met de aanleg van het ‘Dak van Drenthe’ op de VAM-berg van op de locatie van Attero in Wijster.
De VAM-berg is nu al het hoogste punt van Drenthe, maar krijgt met de aan te leggen wal een uiteindelijke hoogte van 63 meter boven NAP (48 meter boven het omliggend maaiveld). Hetgeen een ophoging van 14 tot 20 meter inhoudt.
De wal van 900 bij 150 meter die bovenop de afvalberg wordt aangelegd wordt opgebouwd uit 2,5 miljoen ton bodemas. Na de realisatie van de ophoging krijgt de wal een definitieve afdichting van een speciale kleilaag, een dikke plastic folielaag en een grondlaag en wordt vervolgens ingericht voor recreatie. De nieuwe top op de VAM-berg zal naar verwachting in 2020 klaar zijn.

September 2017
Geïntrigeerde zeef Doppstadt buffel
In september hebben we onze nieuwe geïntrigeerde zeef achter de Doppstadt buffel in gebruik genomen. Na ontwikkeling met Doppstadt en een aantal prototypes is dit de de eerste van het seriemodel. Mogelijkheid: houtstof zeven tot 5 mm met dubbele ontijzering.

September 2017
Afscheid Heinie Borgmann
Op 6 september is pensionaris Heinie Borgmann na een dienstverband van 42 jaar bij Fuhler in het zonnetje gezet. Heinie werd in zijn versierde jeep van huis gehaald en is samen met zijn familie bij Fuhler ontvangen met koffie en gebak. 

Oktober 2016
Aanbrengen bovenafdichting vak 1B
Rond eind oktober 2016 zijn de werkzaamheden met betrekking tot afdichten van het steile talud van stortvak 1B van de afvalberging Attero locatie te Wijster afgerond.
Dit project heeft zich gekenmerkt door de specifieke eigenschap van dit vak (een lang, zeer steil talud), wat tot een iets afwijkende aanpak en werkwijze heeft geleid. Zo is een Spierings torenkraan gebruikt voor het aanbrengen van de folie en is hydroseeding toegepast om het oppervlak te voorzien van gras.
De werkzaamheden op dit stortvak van circa 2 – 2,5hectare én de communicatie tussen de diverse betrokken partijen zijn voorspoedig verlopen en binnen de gewenste termijnen uitgevoerd.

Juni 2016
Pensionarissen
In juni zijn twee van onze medewerkers met pensioen gegaan. 4 Juni was de laatste werkdag voor Chris Jagt en op 12 juni zette Bennie Heijne een punt achter zijn arbeidsleven. Chris Jagt is als machinist meer dan 34 jaar werkzaam geweest bij Fuhler. Bennie Heijne was sinds 1971 in dienst, dus meer dan 45 jaar. Met name de laatste jaren heeft hij zich gericht op het uitbouwen en moderniseren van de dienstverlening van Fuhler, waarmee een goede basis is gelegd voor de toekomst van het bedrijf. Op 3 juni is Bennie in het zonnetje gezet. Hij werd door collega’s van huis opgehaald in een versierde tractor die hem vervolgens door Barger-Oosterveld reed, gevolgd door een lange colonne van luid toeterend Fuhler-materieel.

Maart 2016
Oplevering project 'Belevenspark'
Op 18 maart was de officiële opening van Wildlands Adventure Zoo Emmen. Alle voor de realisatie benodigde grondwerkzaamheden zijn door Fuhler uitgevoerd. In de grote kas hebben we gewerkt middels Totall-station aansturing op kranen (de eerste in Nederland). Daarnaast hebben zeer veel machines continu met GPS gewerkt. Velen zullen zich afvragen of we dan niets meer kunnen zonder dat GPS-systeem? De machinisten die er aan het werk zijn geweest, kunnen vast beamen dat deze klus in 2,5 jaar niet geklaard was zonder dit hulpmiddel. Gemiddeld hebben zo’n 500 mensen elke dag aan dit project gewerkt, waarvoor een extreem spannende en uitdagende planning was opgesteld. Ieder bedrijf moest zijn of haar klus op tijd en op de juiste maatvoering afgewerkt hebben, zodat alle puzzelstukjes uiteindelijk een compleet afgewerkt park vormen.
Vanaf de eerste schets in 2013 heeft Fuhler een belangrijke rol gespeeld in de opbouw van het nieuwe dierenpark, door middel van de verhuur van materieel en personeel. Een uniek werk in Emmen dat bij velen van ons nog lang in de herinnering zal blijven.
Een project om trots op te zijn!

Maart 2016
Nieuwe shredder
Na lang wachten is hij vanaf maart dit jaar dan eindelijk te bewonderen: de nieuwe CBI Magnum Force 5400 Multiflex. Deze machine is afkomstig van het Amerikaanse bedrijf Continental Biomass Industries. Het betreft een machine die een one-man maalproces praktischer en efficiënter dan ooit tevoren maakt. De 5400 Multiflex wordt aangedreven door een CAT C18, 765 pk motor en heeft een wegbreedte van 2,55 meter en een gewicht van 35.000 kg. Dit unieke ontwerp biedt de flexibiliteit om een uitzonderlijk breed scala van materialen te verwerken, allemaal met één enkele machine. Een bijzonder element is de 60 graden naar links en rechts roterende invoer- en maalkamer, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld langs de weg van beide kanten materiaal in te voeren. De afvoerband kan eveneens 60 graden naar links en rechts draaien en kan in variabele snelheid worden gebruikt. De machine kan worden gebruikt voor het maken van hoge kwaliteit mulch van bomen en stronken, voor het chippen van boomstammen in houtvezels van 2 mm tot 30 mm en voor het malen van bouw- en sloopafval en bielzen. 

Juni 2015
Projectgunning Reconstructie WC Stevensbloem Leiden
Begin mei 2015 hebben we mee mogen doen met een onderhandse aanbesteding van opdrachtgever Urban Interest. Dit werk is inmiddels aan Fuhler gegund. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Stevenshof, rondom winkelcentrum Stevensbloem in Leiden en bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van tegels, klinkers en asfaltverhardingen, uitvoeren grondwerk voor cunetten en riolering, het aanbrengen van een stukje hoofdriolering en het aanbrengen van asfalt, betonstraatstenen en tegelverharding. Verder worden er bomen verwijderd en vindt nieuwe aanplant van bomen en plantsoen plaats. Ook wordt het winkelcentrum vrijgemaakt van alle aterialen (paaltjes, hekjes, borden enzovoort) die op het maaiveld staan. Deze worden later herplaatst of vervangen door nieuw materiaal. De werkzaamheden starten rond de bouwvak en dienen te worden opgeleverd in het eerste kwartaal van 2016.

September 2014
Vervanging Vervaet 925, 9-rijer bietenrooier
Na ongeveer 4.000 hectare gerooid te hebben, is de 'oude' Vervaet Beet Eater 925 voor het rooiseizoen 2014 vervangen door een nieuwere, moderne versie van hetzelfde type. Deze machine heeft iets modernere software. Zo kan bijvoorbeeld de rooi-afstelling per boer worden ingesteld. De machine heeft een iets krachtigere motor dan zijn voorganger en de Claas-cabine is iets ruimer. Inmiddels heeft de 9-rijere de eerste 10-tallen bunders bio-bieten al weer gerooid. Bio-bieten welke voor de vergisters worden gerooid.

September 2014
Grondwerk Atlas Theater Emmen
In opdracht van Dura Vermeer voeren we de grondwerkzaamheden uit ten behoeve van de bouw het nieuwe theater en entreegebouw van de dierentuin. Het gebouw wordt globaal zo groot als een voetbalveld en is op het hoogste punt ruim 30 meter hoog. Door deze afmetingen, het golvende groene dak en het gebruik van natuurlijke materialen en veel glas, wordt het nieuwe theater een blikvanger van formaat. De werkzaamheden ten behoeve van dit imposante gebouw bestaat uit circa 15.000 kuub grondverzet.
Met deze werkzaamheden, maar ook de uitvoering van grondwerkzaamheden voor de uitbreiding van de waterfabriek op de nieuwe dierentuin en alle grond- en infrawerkzaamhedenin opdracht van VolkerWessels BeLEVENspark voor de aanleg van de nieuwe dierentuin, hebben we een ‘aardig fundamenteel’ aandeel in de aanleg van dit nieuwe park welke eind maart 2016 haar deuren opent.

Januari 2014
Aanschaf Hooby midi-rupskraan; Hooby LC90 megatronic VII
In week 4 is de nieuwe Hooby afgeleverd, compleet met aanhanger (oprijwagen), een verleng- en verlengdraaigiek en maai- en opschoonbak. De kraan is aangeschaft voor  onderhoudswerkzaamheden aan watergangen van het Waterschap. De machine combineert een supergevoelige bediening met bodembescherming in de sloot met de vele geautomatiseerde functies. De faunatronic-functie zorgt er voor dat er automatisch boven de bodem gemaaid wordt. Hiermee wordt het bodemleven van de watergang niet verstoord en worden beschermde diersoorten zoals de modderkruiper gespaard. Door een laag zwaartepunt en een gunstige gewichtsverdeling is de machine zeer stabiel. Standaard wordt de Hooby uitgerust met een gieklengte van 8 meter en 5 meter maaikorf. Hiermee heeft de hooby een enorme maaicapaciteit en is met zijn breedte van 1,5 meter tevens in staat om op moelijk bereikbare gebieden te opereren. (bron leverancier Hobelman)

Oktober - December 2013
Complete upgrade verkleiner
Eind 2013 heeft een van de Mammut verkleiningssets een complete metamorfose ondergaan. In oktober is de nieuwe shredder van het type Mammut DW 3080-K3 afgeleverd. Voor belading van deze Mammut is een M318D kraan en een nieuw ontwikkelde 3-vingerige grijper aangeschaft. Met deze grijper is de capaciteit van de verkleiner vergroot en is het brandstofgebruik gedaald. De hoge indringkracht en het vasthoudventiel dragen ertoe bij dat elke hap materiaal raak is. Het uitsorteren gaat sneller en er kan rustiger gewerkt worden door het grotere volume dat telkens genomen wordt. Als laatste toevoeging aan de set is onlangs een aanbouw sterrenzeef met magneetband aangeschaft, waarmee deze set weer in staat is om prachtige produkten af kan leveren.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week