Verwijderen bos (opslag) Engbertsdijksvenen

Projectnaam: Verwijderen bos (opslag) Engbertsdijksvenen
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Uitvoeringsduur: november 2018 - april 2020

Het project ‘Verwijderen bos (opslag) Engbertsdijksvenen’ maakte deel uit van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De maatregelen in dit bestek (M1, M11 en M13 van het beheersplan) hadden tot doel dat er minder stikstof wordt vastgehouden (door het rooien van bos en het verwijderen van berkenopslag) en dat de kwaliteit van de droge heide (door het plaggen) moest worden verbeterd.

Het natuurgebied Engbertsdijksvenen is een zeer kwetsbaar gebied met beperkte draagkracht, plaatselijk hoge grondwaterstanden en deels een beperkte toegankelijkheid. Er zijn uitgestrekte veengebieden met heideterreinen en vennen. Het is een restant van het grote veenmoeras dat ooit het noordoosten van Nederland bedekte. Het feit dat 17 van de 25 hectare levend hoogveen in Nederland hier te vinden is tekent de grote natuurwaarde. Het gebied maakt deel uit van het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000.

De uitgevoerde werkzaamheden betroffen onder meer:

  • het uitvoeren van ecologisch toezicht
  • het verzorgen van projectcommunicatie
  • het verwijderen van circa 113 hectare begroeiing (meerjarige opslag)
  • het verwijderen van circa 50 hectare bos
  • het dunnen van een bos van 2,5 hectare
  • het rooien of uitfrezen van de stobben
  • het versnipperen van tak- en stamhout
  • het vervoeren / uitrijden van de houtsnippers en het stamhout naar een depot
  • het plaggen van 0,94 hectare droge heide.

Na deze werkzaamheden bestaat onze taak uit de beheersing van totaal circa 1.813 hectare opslag gedurende een periode van 3 jaar.

De uitdaging van dit project was aanvankelijk met name om de werkzaamheden binnen de in het bestek gestelde fasering uit te voeren. Dit risico is reeds voor de start van het werk onderkent en we hebben daar proactief en passend op gereageerd door het inzetten van een grote hoeveelheid materieel. Risicobeheersing richtte zich met name op de kwetsbare ondergrond en de kades in en rond het gebied, de aanwezige ecologische en archeologische kwetsbaarheden in het gebied en het in het toeristisch gebruik van het gebied.

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week