Natuurgebied Larinkmars Varsen

Projectnaam: Inrichting natuurgebied Larinkmars te Varsen
Opdrachtgever: DLG Oost
Uitvoeringsduur: September 2011- juni 2013

Dit project heeft betrekking op de aanleg en inrichting van een nieuw natuurgebied en is door Fuhler uitgevoerd als UAVgc-project. Het natuurgebied ‘Larinkmars en West’ te Varsen bevindt zich ten westen van Ommen aan de noordoever van de Vecht en dient als extra schakel voor de ecologische hoofdstructuur. Na de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het ontwerp en de engineering en het vervolgens opstellen van het Uitvoeringsontwerp met tekeningen en het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en beschikkingen zijn nog diverse onderzoeken, vooropnamen en inventarisaties verricht en is in januari 2012 begonnen met de feitelijke werkzaamheden. Het Uitvoeringsontwerp en de realisatie moesten voldoen aan de gevraagde eindsituatie zoals in het Programma van Eisen (vraagspecificatie) was opgenomen.

Om de natuurdoelstelling te behalen, zijn de aanwezige gebouwen op het terrein van de camping voormalige camping Dunnewind inclusief fundering gesloopt en is asbest verwijderd. Ondergrondse kabels en leidingen zijn worden afgedopt en verwijderd. Op deze locatie zijn in overleg met Staatsbosbeheer exoten verwijderd en zijn enkele poelen opgschoond. Verder zijn op meerdere locaties (clusters) binnen het natuurgebied van totaal 158 hectare de voedselrijke, fosfaatrijke grond 10 tot 30 cm afgegraven, waardoor planten die van schrale grond houden een kans krijgen en er grotere reliëfverschillen ontstaan waardoor er een natuurlijk winterbed ontstaat. In het gebied zijn diverse watergangen en greppels verondiept en gedempt. Al het grondwerk was er op gericht om na realisatie van het werk vernatting mogelijk te maken. In het gebied loopt de gemeentegrens tussen Dalfsen en Ommen. Om deze gemeentegrens te accentueren is hier een ondiepe slenk gegraven. Op diverse plaatsen zijn bomen en struiken verwijderd. Rondom de historische vindplaats in het gebied zijn de aanwezige singels versterkt en is er een nieuwe singel met (op-waartse) beplanting aangeplant, bestaande uit inheemse struiken en bomen. Her en der zijn Eiken en Beuken aangeplant die zich kunnen gaan ontwikkelen als boom.Ook is in het gehele gebied afrasteringen vernieuwd en hekken geplaatst. Zo kunnen de runderen die hier gaan grazen op vrijwel alle delen van het natuurgebied komen.

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week