Inrichting Buffer-Noord Zwartemeer

Projectnaam: Inrichting Buffer-Noord Zwartemeer
Opdrachtgever: Prolander namens de provincie Drenthe
Uitvoeringsduur: December 2016 - september 2018

Het grondwerk bestond onder meer uit het gescheiden ontgraven van ca. 700.000 m3 teelaarde, veen en zand uit een nieuw te realiseren buffer (Buffer Noord) van 65 hectare. Het vervoeren en verwerken van de vrijkomende teelaarde in een kade rondom de buffer, het vervoeren en verwerken van het veen in omliggende op te hogen terreinen / taludafdekkingen en het vervoeren en verwerken van het zand en leem in kades in en om het Bargerveen, waarbij in sommige gevallen het onderliggende veenpakket is vervangen door zand en leem ter versterking van deze kades. Bij de werkzaamheden diende de voor de hydrologie van het natuurgebied van grote waarde zijnde Gyttja-laag gespaard te worden. Het grondwerk is uitgevoerd met (stage IV) machines voorzien van GPS, en extreem lage gronddruk (custom-made; bijvoorbeeld extra brede rupsen) om zetting te voorkomen. 

Waterbouwkundige werkzaamheden bestonden onder andere uit het leveren en aanbrengen van rechthoekige- en ronde betonduikers in zowel kleinere als grote diameters, het leveren en aanbrengen van diverse (kantel)stuwen en de realisatie van een gemaal in een betonnen bak, inclusief pomp met een capaciteit van 1,5m3/minuut.

Verder bestonden de civieltechnische werkzaamheden uit het aanbrengen van ca. 12 km fietspaden van beton, het aanbrengen van asfaltverharding met drempels, het realiseren van voet- en ruiterpaden, het aanbrengen van elementenverhardingen en het aanbrengen van diverse inrichtingselementen, wegmarkeringen en bebording.

Werkzaamheden met betrekking tot groenvoorzieningen, bestonden onder meer uit het leveren en aanbrengen van bosplantsoen en rietstekken en het afwerken en inzaaien van onder andere de kades, buffer-taluds en natuurvriendelijke oevers.Werkzaamheden met betrekking tot groenvoorzieningen, bestonden onder meer uit het leveren en aanbrengen van bosplantsoen en rietstekken en het afwerken en inzaaien van onder andere de kades, buffer-taluds en natuurvriendelijke oevers.

Natuurgebied Bargerveen is rijk aan kwetsbare plant- en diersoorten. Ecologie was daarom leidend bij het opstellen van de diverse werkplannen en de daadwerkelijke uitvoering. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd onder ecologische begeleiding. Onze omgevingsmanager was pro-actief bij de werkzaamheden betrokken door middel van het voeren van projectcoördinatie en het bijhouden van de projectwebsite  en is hiermee de doelstelling ‘tevreden omgeving’ (afstemmen, informeren, signaleren en betrekken) geslaagd.

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week